หลักสูตรครูฝึกรักษาความปลอดภัย ชั้นสูง

ศูนย์ฝึกรักษาความปลอดภัย ชั้นสูง
Advanced Security training center [ADSEC]

         หลักสูตรครุฝึกรักษาความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกจบการฝึกหลักสูตรแล้วสามารถไปทำการฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยได้

   - เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่ต้องการจัดตั้งศูนย์ฝึกฯ รปภ.เองมีครูฝึกที่มาตราฐาน

   - เพื่อยกระดับครูฝึกของประเทศไทยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานธุรกิจรักษาความปลออดภัยมากขึ้น

   -เพื่อให้เป็นมาตรฐารเดียวกับทั้งประเทศ

 ระเบียบการรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

            หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต มีดังต่อไปนี้.-

     คุณสมบัติ

     ผู้เข้ารับการฝึก

   -วุฒิการศึกษาภาคบังคับตามอายุของบุคคลนั้นๆ

   -ต้องมีความรู้ขึ้นพื้นฐานในการงานรักษาความปลอดภัยขั้นต้น

   -ต้องเป็ยบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูฝึก

   -ร่างกายแข็งแรงสามารถเข้ารับการฝึกได้(ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการออกกำลังกาย)

   -เพศหญิง,เพศชาย

   -มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

    -มีความเลื่อมใส่ในระบอบประชาธิปไตย

    -หรือคุณสมบัติที่ตามผู้ประกอบการส่งเข้ารับการฝึกอบรม 

 1. หลักฐานการรับสมัคร
 • 1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมตัวจริงนำมาแสดงในวันสมัคร)
 • 2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาถูกต้อง
 • 3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป(ไม่เกิน 6 เดือน)
 • 4 สำเนาวุฒิการศึกษา
 • 5เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
  1. การจำหน่าย
 • 1 เมื่อฝึกอบรมจบหลักสูตร
 • 2 เมื่อลาออก
 • 3 เมื่อเสียชีวิต
 • 3.4 ปลอมแปลงเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 • 5 มีความประพฤติไม่เหมาะสม
  1. วิชาที่สอน หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย(เร่งรัด)

             4.1 ฝึกอบรมภาคทษฎี

                           -ฝึกอบรมการสอนการรักษาความปลอดภัย

                           -ฝึกอบรมการสอนวิชากฏหมายที่เกี่ยวข้อง

                           -ฝึกอบรมการสอนการบริการลูกค้า และการติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์

                           -ฝึกอบรมการสอนการเขียนรายงานประจำวัน และการเขียนรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์

                           -ฝึกอบรมการสอนการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานและการจดจำบุคคลและยานพาหนะ

                           -ฝึกอบรมการสอนการบันทึกบุคคลและยานพาหนะ ผ่านเข้า/ออกด้วยระบบต่างๆ

                       4.2 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ฝึกอบรมให้ผู้รับรับการฝึกสามารถสอน รปภ.ได้)ในเรื่องดังต่อไปนี้.-

                            -การฝึกระเบียบวินัย,การฝึกท่าจราจร,การฝึกการเขียนรายงาน,การฝึกการติดต่อสื่อสาร,การฝึกปฐมพยาบาล,การฝึกดับเพลิง,การฝึกต่อสู้มือเปล่า/กระบอง

 1. หลักสูตร                  หลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย(เร่งรัด)             
 2. การรับสมัครรุ่นละ      รู่นละ 20  คน
 3. เวลาเรียน                  จำนวน 5 วัน  4  คืน
 4. การทดสอบ               สอบทั้งภาคทฤษีและปฏิบัติ

           7.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียน

           7.2 การทดสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งสัดส่วนภาคทฤษฎีร้อยละ20 และภาคปฏิบัติร้อยละ80

           7.3 เกณฑ์สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรคะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 1. การออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

                     เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ศูนย์ฝึกอบรมกำหนดตามข้อ 7 ได้รับให้ประกาศณียบัตร 3 ใบ ดังนี้.-

          1. ใบประกาศณียบัตร รับรองสำเร็จการฝึกอบรมดับเพลิงขึ้นต้น 40 เปอร์เซนต์ จากกรมสวัสดิการกรมแรงงาน(ตามกฏหมาย)

           2. ใบประกาศณียบัตร ผ่านการฝึกอบรมการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

           3. ใบประกาศณียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครุฝึกรักษาความปลอดภัย จากศูนย์ฝึกฯ ADSEC

 1. ค่่าลงทะเบียนการฝึกอบรม   จำนวน 15,000บาท/คน(ยังไม่รวมภาษี 7 เปอร์เซนต์)

           รวมค่าฝึกอบรม,ค่าอาหาร,ท่าที่พัก,ค่าวิทยากร,ค่าอุปกรณ์การฝึก,ค่าน้ำยาเคมืในการฝึกดับเพลิง,และเอกสารประกอบการฝึก

 1. การแต่งกาย (ตามระเบียบของศูนย์ฝึกกำหนด)ชุดดอุปกรณ์ที่ศูนย์ฝึกแจกฟรีมีดังนี้ 
  1สื้อยืดสีดำคอปกปักตราADSECจำนวน1ตัว
  2เสื้อยืดสีส้มคอปกปักตราADSECจำนวน1ตัว
  3 เสื้อยืดสีขาวคอวีจำนวน 1 ตัว
  4 กางเกงขาสั้นสีดำออกกำลังกาย 1ตัว
  5 นกหวีดสำหรับฝึก 1 ตัว
  6 ถุงมือสีขาวฝึกจราจรจำนวน 1 คู่
  7เอกสารตำราจำนวน 1 ชุด
  8 สมุดบันทึกจำนวน 1 เล่ม
  9 ใบวุฒิบัตรสำเร็จการฝึกอบรมครูฝึก
  10 วุฒิบัตรดับเพลิงขั้นต้นรับรองจากกรมแรงงาน
  11 ใบรับรองผ่านการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 2. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

              สมัครโดยตรงด้วยตนเองที่สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ชั้นสูง( ADSEC) บริษัท

         แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ADVANCED SECURITY TRAINING CENTER CO.,LTD  เลขที่   

              34/6 หมู่ที่ 16 ต.คลองสาม อ.คลวงหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-159-7001 Fax 02-159-7002

              หรือติดต่อมือถือ พันตรีประสิทธิ์  ลมสูงเนิน (ผอ.ศูนย์ฝึกฯ) โทร 081 805 9844

 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.adsec.co.th 

 


  

       

      

Copyrights www.adsec.co.th @ 2016 All Rights Reserved. Design and Developed by | www.art-in-house.com