หลักสู่ตรการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

                   ระเบียบการรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

            หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต มีดังต่อไปนี้.-

   1.  คุณสมบัติ 

         - พนักงาน รปภ. เก่า หรือ บุคคลทั่วไปต้องการเป็น รปภ.

    2. หลักฐานการรับสมัคร

       1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมตัวจริงนำมาแสดงในวันสมัคร)

       2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาถูกต้อง

       3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

      3.วิชาที่สอน หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ปี 58

         3.1 ฝึกอบรมภาคทษฎี (จำนวน 16 ชม.) - ตามกฏหมายกำหนด

        3.2 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (จำนวน 24 ชม.)  -ตามกฏหมายกำหนด

 1. หลักสูตร หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย    ตาม พ.ร.บ. ปี 58         
 2. ชั้นเรียน  ห้องเรียนละ 40 คน
 3. เวลาเรียน  08.00-17.00 น. อบรมพิเศษ 19.00- 21.00 น.
 4. การทดสอบและประเมินผล

           7.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียน

           7.2 การทดสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งสัดส่วนภาคทฤษฎีร้อยละ20 และภาคปฏิบัติร้อยละ80

           7.3 เกณฑ์สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรคะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 1. การออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

           เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ศูนย์ฝึกอบรมกำหนดตามข้อ 7ออกใบรับรองให้

 1. ค่าธรรมเนียมฝึกอบรม  
 • 1 หลักสูตรประจำ 4 วัน 3  คื่น ค่าฝึกอบรม 3,500 บาท/คน(ลดจาก 4,500 บาท) ช่วงเปิดหลักสูตรใหม่
 • 2 หลักสูตรไป/กลับ (เสาร์,อาทิตย์) ค่าฝึกอบรม 2,999 บาท/คน(ลดจาก 3,500 บาท) ช่วงเปิดหลักสูตรใหม่
 • 3.ศูนย์ฝึก ADSEC ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 1. การแต่งกาย  (ที่ต้องเตียมเข้ารับการฝึกอบรม)

      - กางเกงขายาว หรือ กางเกงวอร์ม  2 ตัว รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบ สีดำ ของใช้ส่วนตัว

 1. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

              สมัครโดยตรงด้วยตนเองที่สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ชั้นสูง( ADSEC) บริษัท

         แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ADVANCED SECURITY TRAINING CENTER CO.,LTD  เลขที่   

              34/6 หมู่ที่ 16 ต.คลองสาม อ.คลวงหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-159-7001 Fax 02-159-7002 หรือ 02 584 2525

              หรือติดต่อมือถือ พันตรีประสิทธิ์  ลมสูงเนิน (ผอ.ศูนย์ฝึกฯ) โทร 081 805 9844

 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.adsec.co.th 

  

 

ตัวอย่างใบรับรอง

 

 

 

 

 

 

Copyrights www.adsec.co.th @ 2016 All Rights Reserved. Design and Developed by | www.art-in-house.com