ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

            หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต มีดังต่อไปนี้.-

 

1.1)คุณสมบัติ

      ก.เพศหญิง,เพศชาย

     ข.มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

      ค.สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกภาคบังคับของบุคคลนั้น(ตาม ม.44 )

      ง.มีความเลื่อมใส่ในระบอบประชาธิปไตย

1. 2)ลักษณะต้องห้าม

     ก.เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคติดต่อ

      ข.เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามรถ

 1.3)เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก สำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

       ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า

       ด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดย

       ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันเข้ารับการฝึกอบรม และ

        มิใช่ความผิดเกี่ยวเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

  1.4)เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้วไม่ถึงสองปีก่อนวันเข้า

2.      หลักฐานการรับสมัคร

2.1   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมตัวจริงนำมาแสดงในวันสมัคร)

2.2   สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาถูกต้อง

2.3   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป(ไม่เกิน 6 เดือน)

2.4   สำเนาวุฒิการศึกษา

2.5   เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

3.      การจำหน่าย

3.1   เมื่อฝึกอบรมจบหลักสูตร

3.2   เมื่อลาออก

3.3   เมื่อเสียชีวิต

3.4   ปลอมแปลงเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

3.5   มีความประพฤติไม่เหมาะสม

4.      วิชาที่สอน   หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

5.      หลักสูตร   หลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ทีได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

              สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6.      ชั้นเรียน   ห้องเรียนละ 40 คน

7.      เวลาเรียน

7.1 หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 40 ชั่วโมง

8.      การทดสอบ

8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียน

8.2 การทดสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งสัดส่วนภาคทฤษฎีร้อยละ20 และภาคปฏิบัติร้อยละ80

8.3 เกณฑ์สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรคะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9.      การออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

                     เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ศูนย์ฝึกอบรมกำหนดตามข้อ 8

10.      ค่าธรรมเนียมฝึกอบรม  เก็บตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด(ไม่เกิน 6,000บาท)

         10.1 ผู้เข้ารับการฝึกไป/กลับ(ไม่ค้างค้นที่ศูนย์ฝึก)

          10.2 ผู้เข้ารับการฝึก (อาหาร,ที่พัก,และรวมอุปกรณ์การฝึก)

11.      การแต่งกาย

       กางเกงขาสั้นสีเข็ม และเสื้อยึดสีเข็มหรือสีขาว หมวกแก็ปทรงอ่อนสีดำ  รองเท้าผ้าใบหรือหนังสีดำ

12.      การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

              สมัครโดยตรงด้วยตนเองที่สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ชั้นสูง( ADSEC) บริษัท

         แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ADVANCED SECURITY TRAINING CENTER CO.,LTD  เลขที่   

              34/6 หมู่ที่ 16 ต.คลองสาม อ.คลวงหลวง จ.ปทุมธานี 12120

               โทร 02-159-7001 Fax 02-159-7002

              หรือติดต่อมือถือ พันตรีประสิทธิ์  ลมสูงเนิน (ผอ.ศูนย์ฝึกฯ) โทร 081 805 9844

 

       13.  สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.adsec.co.th
    

   

 

Copyrights www.adsec.co.th @ 2016 All Rights Reserved. Design and Developed by | www.art-in-house.com